Ogólna Polityka Prywatności Grupy TOUS

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Wstęp

 

Prawo do prywatności, a w szczególności prawo do ochrony danych osobowych, stanowi jedną z fundamentalnych zasad, którymi kieruje się spółka Joyería TOUS, S.A., wchodząca w skład Grupy TOUS (dalej: "TOUS") z siedzibą w Manresa, adres: Carretera de Vic - El Guix Km 3 · 08243 Manresa, Barcelona; zasady te zostały opisane w Kodeksie Etyki, który jest dostępny na stronie internetowej firmy.

 

Niniejsza Ogólna Polityka Prywatności (dalej: "Polityka") ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób TOUS będzie przetwarzać wszelkie dane osobowe, które mogą zostać pozyskane w trakcie korzystania przez użytkownika z formularzy zamieszczanych na stronach internetowych TOUS. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności i wyłącznie w takim celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę, tak jak to zostało opisane poniżej, natomiast bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w dokumentach dotyczących polityki prywatności, mającej zastosowanie do poszczególnych formularzy.

 


 1. Zakres stosowania Polityki

 

Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do tej strony internetowej, a nie do stron internetowych należących do osób trzecich. TOUS może na tej stronie internetowej zamieszczać linki do innych stron, jeśli uzna, że mogą one być interesujące dla użytkowników. TOUS dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, że strony takie są zgodne z najwyższymi standardami.

 

Jednakże ze względu na specyfikę środowiska, jakim jest Internet, TOUS nie może ponosić odpowiedzialności za poziom prywatności ani za treści zamieszczane na innych stronach internetowych, nienależących do TOUS. Niniejsza Polityka nie jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do jakiejkolwiek strony internetowej powiązanej z TOUS, ale nienależącej do Grupy.

 


 1. Zobowiązanie do ochrony prywatności

 

Nadrzędnym priorytetem TOUS jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej, jak również innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w każdym czasie.

 

W związku z powyższym, a także mając na uwadze fakt, że ochrona prywatności leży u podstaw wszelkich działań podejmowanych w ramach przetwarzania danych, TOUS stosuje następujące zasady:

 

 • Transparentność w przetwarzaniu danych jest jednym z priorytetów TOUS, wobec tego zawsze, gdy zajdzie konieczność pozyskania przez nas danych osobowych, otrzymają Państwo szczegółową informację na ten temat na podstawie odpowiedniej polityki prywatności, w tym również informację dotyczącą celu przetwarzania danych.
 • Przetwarzanie tylko tych danych, które są absolutnie niezbędne w celu wykonania zamówionych przez Państwa usług.
 • Dostępność i stosowanie proaktywnego podejścia zawsze, gdy to możliwe, aby zapewnić Państwu proste środki ułatwiające kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.
 • Nieprzekazywanie Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem dostawców świadczących usługi dla TOUS lub podmiotów, o których zostali Państwo wcześniej poinformowani przez TOUS i wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.
 • Poufność danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez TOUS, z zapewnieniem zastosowania odpowiednich środków do ochrony tych danych.

 


 1. Cele przetwarzania danych

 

TOUS zbiera Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówień oraz oferowania usług i produktów, którymi mogą być Państwo zainteresowani. W szczególności, TOUS przetwarza państwa dane osobowe w celu realizacji niżej wymienionych działań:

 

 1. Przyjmowanie zapytań, próśb i wniosków kierowanych poprzez dział obsługi klienta lub kanały komunikacji działające na poszczególnych stronach internetowych oraz kontaktowanie się z klientami w celu rozpatrzenia i obsługi składanych zapytań i wniosków.
 2. Ulepszanie stron internetowych, usług i produktów TOUS w celu poprawy oferowanych usług i treści.
 3. Zapewnienie dostępu do działów wymagających rejestracji na stronie internetowej TOUS (rejestracja może być związana z koniecznością zaakceptowania odrębnej polityki prywatności).
 4. Realizacja procesu rejestracji na stronie internetowej TOUS.
 5. Umożliwienie dokonywania zakupów na stronie internetowej TOUS.
 6. Przesyłanie powiadomień dotyczących transakcji w związku z dokonanym zakupem.
 7. Prowadzenie badań dla celów statystycznych.
 8. Aktualizowanie Państwa danych.
 9. Przetwarzanie wniosków o rezerwację.
 10. Wystawianie faktur i rachunków oraz prowadzenie rachunkowości.
 11. Wykonywanie obowiązków podatkowych.
 12. Realizacja gwarancji, jaką objęte są produkty zakupione w TOUS.
 13. Spełnianie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Przetwarzanie danych w celu przesyłania klientom informacji handlowych.
 15. Zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie dokumentów CV oraz zawartych w nich danych osobowych w celu analizy Państwa profilu zawodowego i umożliwienia Państwu ewentualnego uczestnictwa w procesie rekrutacji pracowników TOUS.
 16. Przesyłanie powiadomień drogą mailową i/lub telefonicznie i/lub drogą pocztową w ramach procesu rekrutacji pracowników TOUS.
 17. Ocena kwalifikacji kandydatów na dane stanowisko pracy poprzez przeprowadzenie określonych testów, o których kandydaci są powiadamiani w odpowiednim czasie.

 

 

 1. Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych

 

TOUS zbiera tylko takie dane osobowe, które zostały nam przez Państwa udostępnione dobrowolnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego zostaną Państwo poinformowani, że dane osobowe przekazane w procesie rejestracji lub jakiekolwiek inne dane przekazane TOUS w celu uzyskania dostępu do określonych usług na stronie internetowej będą umieszczone w bazach danych należących do tej firmy.

 

TOUS może prosić Państwa o udostępnienie następujących danych:

 

 • Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające na odróżnienie jej od innych osób w społeczności, takie jak: imię i nazwisko; podpis odręczny i elektroniczny; numer identyfikacji podatkowej; miejsce i data urodzenia; obywatelstwo; fotografia; wiek.
 • Dane kontaktowe. Informacje pozwalające na nawiązanie lub utrzymanie kontaktu z ich właścicielem, takie jak: adres; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego; numer telefonu komórkowego.
 • Dane na temat cech fizycznych. Informacje o osobie, dotyczące jej wyglądu, anatomii bądź cech szczególnych, takie jak: wymiary niezbędne do wyprodukowania danych wyrobów.
 • Dane majątkowe lub finansowe. Informacje dotyczące osoby fizycznej, odnoszące się do jej majątku, uprawnień, obciążeń lub zobowiązań, które mogą podlegać wycenie finansowej, takie jak: rachunki bankowe, numer karty kredytowej, numer ubezpieczenia.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może czasami być niezbędne w celu spełnienia określonych wymogów prawnych lub w związku z jakąkolwiek umową wiążącą Państwa z TOUS.

 

We wszystkich innych przypadkach i zawsze, gdy będzie to właściwe TOUS poprosi Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 


 1. Wysyłanie powiadomień handlowych.

 

W ramach swojej działalności promocyjnej TOUS może udostępnić Państwu możliwość rejestracji lub subskrypcji newsletteru lub informacji handlowych dotyczących Grupy TOUS. Materiały te będą wysyłane zawsze po uzyskaniu od Państwa wyraźnej zgody na ich przesłanie.

 

Po uzyskaniu Państwa zgody, TOUS będzie przesyłać Państwu informacje na temat swoich produktów, działań i spersonalizowanych usług zgodnie z Państwa upodobaniami i preferencjami. Ponadto, również po wyrażeniu odpowiedniej zgody, mogą Państwo otrzymywać informacje dotyczące konkursów i/lub loterii TOUS a także innych wydarzeń lub imprez organizowanych przez firmę w pobliżu Państwa lokalizacji.

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych korzystając z linku lub przycisku umieszczonego w tym celu w każdej wiadomości lub bezpośrednio komunikując swoją chęć cofnięcia zgody w następujący sposób:

 

(i). Wysyłając wiadomość email na adres: dataprotection@tous.com

 

(ii). Listownie na adres: Joyería Tous, S.A., Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Hiszpania)

 

(iii). Poprzez stronę internetową https://www.tous.com/es-es/faqs/es_es_co

 

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i tworzenie profili

 

TOUS poprosi Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z możliwością automatycznego podejmowania decyzji i/lub tworzenia profili.

 

W celu świadczenia niektórych usług TOUS może przetwarzać Państwa dane osobowe wykorzystując systemy automatyczne. Oznacza to, że pewne decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka. Na przykład w przypadku dodania wybranych produktów do “Koszyka” otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienia informujące, że Państwa zamówienie opuściło magazyn TOUS.

 

TOUS może również przetwarzać Państwa dane w celu tworzenia profili, umożliwiających przewidywanie Państwa zachowań na stronie internetowej. W związku z tym produkty, którymi mogą być Państwo zainteresowani będą wyświetlane na stronie startowej na podstawie preferencji wynikających z historii przeglądania lub na podstawie informacji uzyskanych przy użyciu plików cookie, jak również w oparciu o informację o Państwa uczestnictwie w programie lojalnościowym MY TOUS.

 

Mogą Państwo zapoznać się z obowiązującą Polityką Plików Cookie pod następującym adresem https://www.tous.com/es-es/politica-cookies. Jednocześnie wszelkie pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do TOUS na adres: dataprotection@tous.com 

 

 

 1. Okres przetwarzania i przechowywania danych

 

TOUS zobowiązuje się do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres, w którym przetwarzanie ich jest faktycznie potrzebne i użyteczne w celu świadczenia wysokiej jakości usług. W związku z tym TOUS podejmie wszelkie odpowiednie i racjonalnie uzasadnione działania w celu ograniczenia do minimum okresu przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych. Do określenia czasu przechowywania Państwa danych osobowych stosuje się następujące zasady:

 

 1. a) TOUS będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko przez taki okres, gdy:
 • istnieje relacja łącząca Państwa z TOUS (gdy udzielona przez Państwa zgoda nie została wycofana);
 • Państwa dane osobowe są niezbędne dla celów określonych w Ogólnej Polityce Prywatności, dla których istnieje ważna podstawa prawna;
 1. b) Obowiązujący okres przedawnienia (to znaczy okres, w którym możliwe jest wystąpienie z roszczeniem przeciwko nam na drodze prawnej);

 

 1. c) Również po otrzymaniu żądania usunięcia Państwa danych osobowych TOUS zachowa prawo do ich przechowywania przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań, które wynikają z mających zastosowanie przepisów prawa, jak również w celu udostępnienia tych danych uprawnionym organom władzy w odpowiednim zakresie.

 

W okresie, o którym mowa w punkcie b) i c) powyżej, TOUS ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych jedynie do ich przechowywania lub zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, w której konieczne będzie przejrzenie danych w związku z jakimkolwiek zaistniałym roszczeniem lub zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa.

 

Po upływie okresu, o którym mowa w punktach a) - c), TOUS trwale usunie lub zniszczy lub zanonimizuje Państwa dane osobowe.

 

 

 1. Egzekwowanie praw i zgłaszanie zażaleń do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez TOUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu szereg uprawnień. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z tych uprawnień, ułatwiający ich egzekwowanie:

 

 1. Prawo dostępu: mają Państwo prawo wiedzieć, które dane podlegają przetwarzaniu przez TOUS i w jakim celu są one przetwarzane.

 

 1. Prawo do sprostowania: Państwa dane zawsze będą Państwa własnością i w związku z tym mogą Państwo w każdym momencie żądać ich sprostowania, jeśli dane zawarte w rejestrach TOUS okażą się błędne.

 

 1. Prawo do usunięcia danych: mogą Państwo w każdym czasie zażądać usunięcia Państwa danych osobowych z katalogów TOUS. Jednakże, jak już wcześniej wspomniano, należy mieć na uwadze, że w pewnych okolicznościach konieczność zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa może uniemożliwić skuteczne wykonanie tego uprawnienia.

 

 1. Prawo do zgłaszania sprzeciwu: mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w związku z którymkolwiek z celów przetwarzania danych zgodnie z zasadami polityki prywatności, mającymi zastosowanie w danym przypadku.

 

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych: mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 

 1. Jeśli uznają Państwo, że dotyczące Państwa dane przechowywane przez TOUS są niepoprawne lub nieprawdziwe;
 2. Jeśli, nawet uznając, że TOUS nie przetwarza Państwa danych w sposób uprawniony, wolą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia;
 3. Jeśli dane przechowywane przez TOUS nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, ale ich dalsze przechowywanie przez TOUS jest potrzebne dla celów związanych ze zgłaszaniem roszczeń;
 4. Jeśli po zgłoszeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, nadal nie otrzymali Państwo od TOUS odpowiedzi w tej sprawie.

 

 1. Prawo do przenoszenia swoich danych: w uzasadnionych przypadkach i o ile będzie to technicznie możliwe mogą Państwo żądać, aby bezpośrednio przekazane przez Państwa dane zostały przekazane do innego administratora danych. Jeśli będzie to możliwe, TOUS przekaże Państwa dane bezpośrednio wskazanemu administratorowi danych, a jeśli nie będzie takiej możliwości, wówczas dane te zostaną przekazane Państwu w standardowym formacie.

 

O ile TOUS przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo w każdym momencie ją wycofać, przy czym jedyną konsekwencją takiego cofnięcia zgody będzie, w zależności od egzekwowanego prawa, utrata możliwości świadczenia przez TOUS określonych usług na Państwa rzecz.

 

Mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień kontaktując się z TOUS pod jednym z niżej wymienionych adresów i załączając do przesyłanej wiadomości kopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dowodu tożsamości:

 

(i) pocztą elektroniczną na następujący adres: dataprotection@tous.com

 

(ii) pocztą na adres: Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Hiszpania)

 

Ponadto, w razie potrzeby, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) wysyłając email na adres dpo@tous.com.

 

Wskazany wyżej adres dla celów związanych z egzekwowaniem przysługujących Państwu praw może być również wykorzystany do zadawania pytań lub przekazywania uwag dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Prosimy pamiętać, że w każdym przypadku mogą Państwo zgłosić skargę do właściwego urzędu ochrony danych, jeśli uznają Państwo, że TOUS nie przetwarza Państwa danych w sposób uprawniony lub nie udziela prawidłowej odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa żądania lub przysługujące Państwu prawa. W Polsce takim właściwym urzędem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 1. Poufność i bezpieczeństwo w procesie przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe są dla TOUS bardzo ważne, dlatego zobowiązujemy się traktować je z najwyższą poufnością i dyskrecją, a także wdrożyć wszelkie środki bezpieczeństwa, jakie uznamy za właściwe i uzasadnione.

 

W związku z powyższym, TOUS oświadcza i zapewnia, że zostały zastosowane wszelkie dostępne środki zabezpieczające przed utratą, nadużyciem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem i kradzieżą danych przekazanych nam przez użytkowników. Jednocześnie TOUS systematycznie przeprowadza przeglądy stosowanych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich ciągłej aktualizacji.

 


 1. Serwisy społecznościowe

 

Serwisy społecznościowe są częścią życia wielu użytkowników Internetu, dlatego też na takich portalach zostały utworzone różne profile TOUS.

Każdy użytkownik może dołączyć do stron lub grup utworzonych przez TOUS w poszczególnych serwisach społecznościowych.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadkach, gdy nie zwróciliśmy się do Państwa bezpośrednio o udostępnienie danych (na przykład poprzez akcje marketingowe, konkursy, promocje lub w jakiejkolwiek innej stosownej formie), Państwa dane należeć będą do danego serwisu społecznościowego. Dlatego też zaleca się, aby zapoznali się Państwo dokładnie z warunkami korzystania i polityką prywatności danego portalu, konfigurując odpowiednio swoje preferencje dotyczące przetwarzania danych.

 


 1. Przekazywanie danych osobowych za granicę

 

Co do zasady, TOUS stara się przechowywać Państwa dane osobowe wewnątrz Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże czasami zachodzi konieczność przekazania danych przez TOUS innym spółkom należącym do Grupy lub usługodawcom posiadającym siedzibę w innych krajach, czy to w związku z realizacją zamówionej przez Państwa usługi, czy też w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

 

W takich sytuacjach TOUS gwarantuje zastosowanie wszelkich niezbędnych środków ochrony i kontroli w celu zabezpieczenia procesu przetwarzania Państwa danych, zapewniając między innymi:

 

 1. Przekazywanie danych do krajów, które, choć nie należą do UE ani do EOG, zostały uznane przez Komisję Europejską za takie, w których przepisy dotyczące ochrony danych gwarantują poziom bezpieczeństwa zbliżony do europejskiego.

 

 1. Zawarcie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, że spółki w krajach trzecich, nienależących do UE ani do EOG, spełniają podobne wymogi dotyczące poziomu zabezpieczenia. TOUS zawiera takie klauzule w przypadku, gdy nie ma innej możliwości zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych.

 

 1. Określenie wiążących reguł korporacyjnych (BCR) zatwierdzonych przez spółki oraz sprawdzonych i zatwierdzonych przez organy kontroli w celu zapewnienia, że znajdująca się w dowolnym kraju spółka, której przekazujemy Państwa dane spełnia wymogi dotyczące odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

 1. W niektórych przypadkach spółka, której TOUS przekazuje dane może posiadać Certyfikat Ochrony Danych, gwarantujący prawidłowe wykorzystanie Państwa danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

Mogą Państwo otrzymać informacje na temat wyżej wymienionych gwarancji wysyłając odpowiednie zapytanie na jeden z adresów wskazanych poniżej. 

 

 

 1. Kontakt z TOUS

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z nami:

 

(i) wysyłając email na adres dataprotection@tous.com

(ii) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej

(ii) pocztą na adres: Carretera de Vic, El Guix 3, 08243 Manresa (Hiszpania)

(iv) wysyłając email do IOD na adres: dpo@tous.com