Polityka prywatności i pliki cookie

Obowiązek informacyjny

ORIENS BIJOU Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”).

W związku z tym przedstawiamy ważne informacje, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z przepisami prawa administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest ORIENS BIJOU Sp. z o.o. z siedzibą w KATOWICACH, 40-018, ul. Sowińskiego 46, ale możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówionych przez klienta usług.

Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ORIENS BIJOU w związku z zawieranymi umowami oraz na podstawie wyrażonej zgody – uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

Od dnia 25 maja 2018 r. ORIENS BIJOU udostępnia skrzynkę kontaktową za pośrednictwem której będą mogli Państwo kontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: daneosobowe@oriens-bijou.pl

 

Poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy również okresy przetwarzania danych, zasady zautomatyzowanego przetwarzania danych, komu ORIENS BIJOU udostępnia dane osobowe oraz czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwany „EOG”).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania - art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 • dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

 • marketingu bezpośredniego (również z wykorzystaniem profilowania) art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji części z ww. celów.

W przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja części oferowanych usług np.: oferty promocyjne, udział w konkursach itp.

 

Okres przetwarzania Danych Osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CELU:

 • realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;

 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;

 • dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;

 • realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;

 • w wewnętrznych celach administracyjnych ORIENS BIJOU – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą przez okres 60 miesięcy liczony od momentu wyrażenia zgody lub od momentu dokonania ostatniej transakcji w sklepie internetowym www.touspolska.pl lub sklepie stacjonarnym. Okres ten może zostać skrócony w momencie zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 

Państwa uprawnienia

 • Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu Twoich danych oraz o kopię danych.

 • Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.

 • Prawo do usunięcia – art. 17 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o usunięcie Twoich danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach internetowych ORIENS BIJOU na podstawie wyrażonej zgody.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych – art.18 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o wstrzymanie operacji na danych.

 • Prawo do przenoszenia Danych – art. 20 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora (dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa będziemy kontynuować przetwarzanie).

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Twoich danych. Pamiętaj jednak, że ORIENS BIJOU jako Administrator Danych Osobowych po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów.

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego wycofaniem uprzednio wyrażonej zgody.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na realizacje usług marketingowych.

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres daneosobowe@oriens-bijou.pl.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ORIENS BIJOU jako Administrator Danych Osobowych realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych,

które nie wywołuje skutków dla Państwa jako osób, których dane dotyczą. Zautomatyzowane przetwarzanie danych polega w tym przypadku na analizie danych zawierających historię zakupów oraz przeglądanie treści w Internecie dla potrzeb przygotowania ofert promocyjnych, które nie są dla Państwa wiążące.

 

Udostępnianie Danych Osobowych

ORIENS BIJOU nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom.

Dopuszczamy powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie stosownych umów, podmiotom świadczącym na rzecz ORIENS BIJOU usługi (np. pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe itp.).

 

Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG

ORIENS BIJOU nie przekazuje danych poza EOG

Przez przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) należy rozumieć przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). 

Ostatnio obejrzane
No recently views items
Wyczyść wszystko
Copyright © 2019 Tous. Wszelkie prawa zastrzeżone.